Met de steun van het Europees Sociaal Fonds startten we in 2017 met 2 projecten: één rond opleidingen (meer info op www.pidtschool.be) en één rond het uitwerken van een duurzaam loopbaanbeleid.

Duurzaam loopbaanbeleid: waarom en hoe?

 

 

 

  • projectomschrijving:

 

 

 

Als organisatie streven we ernaar om onze klanten/gezinnen op de beste manier te faciliteren in hun huishoudelijke taken door het inzetten van de beste huishoudhulpmedewerkers vanuit de beoogde customer intimacy-strategie waarbij onze medewerkers een cruciale rol spelen. Op HR-vlak vertaalt zich dit in het streven naar een organisatiecultuur waar onze medewerkers, die overwegend laagopgeleid zijn en het in de maatschappij niet altijd even gemakkelijk hebben, het beste van zichzelf kunnen geven en zich volop kunnen ontplooien in een zorgvuldig opgebouwd loopbaanbeleid. Met steun van het ESF kunnen we op een veel bredere en inhoudelijk sterkere wijze ons loopbaanbeleid versneld ontwikkelen met als doel de motivatie en persoonlijke groei van onze medewerkers te begeleiden in een omgeving van werkbaar werk, vanuit de slogan: ‘Plant een Pidt’

 

 

 

  • doel- en resultatenomschrijving

 

 

 

  1. Pidt heeft en goed uitgewerkt onthaalbeleid en peter/meterschap

 

Het onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers binnen PIDT is goed uitgewerkt en bevat naast de wettelijke verplichtingen een persoonlijke ‘touch’. Hierdoor wordt een duurzame emotionele binding van de medewerkers aan PIDT gecreëerd door middel van het leggen van accenten in het onthaal waardoor medewerkers zich sneller thuisvoelen in de organisatie.

 

PIDT heeft daarnaast een doorontwikkeld peter/meterschap waarbinnen de uitwisseling van kennis tussen meer ervaren medewerkers en nieuwe medewerkers centraal staat.

 

 

 

  1. Er is een competentiegestuurd evaluatiebeleid binnen PIDT

 

Alle medewerkers worden op een gestructureerde wijze geëvalueerd op basis van objectieve criteria en competenties. Er worden verslagen opgemaakt van de functioneringsgesprekken waardoor opvolging mogelijk gemaakt wordt. Er is ook een duidelijk kader wie welke afgesproken acties dient op te volgen. Het opvolgen van de gemaakte afspraken is een goed signaal voor zowel de organisatie als voor de medewerker. De medewerkers interpreteren deze opvolging als interesse en respect voor hun werk en persoon.

 

Daarnaast is er in het functioneringsgesprek aandacht voor ontwikkeling van de competenties van de medewerker en de manier waarop dit moet gebeuren.

 

 

 

  1. PIDT heeft een stress- en burnout beleid

 

PIDT heeft een stress- en burnoutbeleid dat gericht is op het voorkomen van burnouts, het vroegtijdig ontdekken van burnoutverschijnselen, het snel behandelen van en het reïntegreren van medewerkers na  burnouts. Er heerst binnen PIDT een klimaat of cultuur waar burnout, stress, werkdruk en balans bespreekbare begrippen zijn en waar evaluatie van het functioneren in de breedste zin van het woord normaal is en ook waar van onze medewerkers verlangd wordt dat ze zelf verantwoordelijkheid nemen zichzelf te leren kennen.