Privacy

Uiteraard is uw privacy belangrijk.  Niet enkel verwachten we van onze huishoudhulpen dat ze uw privacy respecteren (en andersom), maar ook wij hebben een privacybeleid uitgewerkt.  

Privacy voor werknemers en klanten (en vice versa)

 


PRIVACY STATEMENT

 

Bij PIDT vinden we het belangrijk dat de persoonlijke levenssfeer van zowel onze klanten als van onze huishoudhulpen beschermd wordt. We behandelen en beveiligen deze gegevens met de grootste zorgvuldigheid, en volgen hierbij dan ook de toepasselijke wetgeving in België.

 

Dit privacy statement is voor u bedoeld wanneer u:

 

·       Particulier bent die diensten afneemt of wenst af te nemen in het kader van onze dienstencheque-activiteiten

 

·       Een contactpersoon bent die door sollicitanten werd opgegeven als referentie in het kader van hun inschrijving bij PIDT

 

·       Een contactpersoon bent bij elke instantie waarmee wij een vorm van contact of samenwerking (willen) aangaan of onderhouden en waarvan we persoonsgegevens verzamelen

 

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met dit privacy statement.

 

A. Wie zijn wij?

 

Dienstenchequebedrijf PIDT met vestiging in Herselt. Vanuit ons kantoor in Herselt proberen wij de beste huishoudhulpen uit te zenden in de ruime regio. Onze kerngemeenten zijn Hulshout, Westerlo en Herselt, maar ook daarbuiten zijn we actief.

 

B. Wanneer verzamelen we uw persoonsgegevens?

 

Wij verzamelen uw gegevens zodra u ons zelf uw gegevens overmaakt. Dit kan per mail, sms of mondeling zijn, of op enig andere mogelijke wijze. Ook gebeurt dit wanneer u als particuliere klant door derden wordt aangemeld om gebruik te willen maken van onze dienstverlening in het kader van dienstencheques. Verder kunnen wij uw gegevens ook verzamelen als deze publiek toegankelijk zijn gemaakt, of wanneer u deze zelf openbaar heeft gemaakt op publieke/sociale media en als hieruit zou blijken dat u voor ons de juiste contactpersoon bent in het kader van onze dienstverlening.

 

C. Welke persoonsgegevens verwerken we van u?

 

In eerste instantie verwerken we de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de correcte uitvoering van onze dienstverlening mogelijk te maken. Deze gegevens omvatten uw privéadres en de door u gekozen contactgegevens waarop we u kunnen bereiken (telefoon- of gsm-nummer en/of mailadres).

 

Aanvullende gegevens zijn niet altijd noodzakelijk, maar kunnen wenselijk zijn in het kader van het uitbouwen van onze relatie of om onze dienstverlening en onze commerciële acties beter te kunnen afstemmen op uw interesses, wensen en noden.

 

Nog andere gegevens zijn volledig optioneel, en zijn er uitsluitend op gericht om een goede persoonlijke relatie met u te onderhouden. Als u ervoor kiest om dit soort persoonlijke gegevens met ons te delen, kunnen wij deze in onze database verwerken.

 

D. Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig?

 

De doelen waarom we uw persoonsgegevens nodig hebben staan hieronder vermeld. Wij zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doelen zonder u daarvan op voorhand te verwittigen en, indien nodig, uw toestemming daarvoor te vragen.

 

 

 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om:

 

·       U informatie te kunnen geven over onze dienstverlening en overige activiteiten

 

·       Een zakelijke relatie met u of uw bedrijf of organisatie aan te gaan, een dienstverlenings-overeenkomst af te sluiten en te onderhouden en de uitvoering ervan mogelijk te maken

 

·       U informatie te kunnen geven over het aanbod, de planning en de prestaties van onze huishoudhulpen en over de facturatie en de boekhoudkundige verwerking daarvan

 

·       U te benaderen voor nieuwsbrieven, evenementen en andere marketingacties van PIDT

 

·       U te kunnen contacteren voor het nemen van referenties en het beoordelen van het profiel en de geschiktheid van een kandidaat, die ons hiervoor toestemming heeft gegeven.

 

·       De kwaliteit van onze dienstverlening te bewaken en te meten.

 

·       De bedrijfsveiligheid te garanderen. Daarvoor kunnen we onder andere uw identiteit controleren bij toegang tot ons kantoor.

 

·       U toe te laten uw rechten uit te oefenen en achteraf te kunnen aantonen dat wij gevolg hebben gegeven aan deze rechten. Voor de uitoefenbare rechten, zie punt H.

 

Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens om:

 

·       Aan onze (pre)contractuele relatie en alle daaraan verbonden wettelijke verplichtingen te voldoen. Als we met u een overeenkomst onderhandelen of sluiten, hebben we van u of van de daarbij betrokken personen een aantal gegevens nodig om een gepaste overeenkomst te sluiten. Als u niet wil dat uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, is het voor ons niet mogelijk om de dienstverlening aan te gaan of uit te voeren. Bij de uitvoering van een overeenkomst voor dienstencheques communiceren wij uw contactgegevens of die van de door u aangeduide personen, aan onze huishoudhulpen zodat zij weten tot wie ze zich moeten wenden wanneer ze zich dienen voor te stellen of wanneer ze hun opdracht aanvatten en/of uitvoeren.

 

·       Het legitiem belang van PIDT of van een derde partij te waarborgen. Indien nodig, gebruiken wij uw gegevens om tegemoet te komen aan gerechtvaardigde belangen van PIDT of van derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren voor het aanbieden van alle diensten of voor informa-tieve boodschappen die in lijn liggen met wat u in de context van onze bestaande of mogelijk toekomstige relatie redelijkerwijs van ons kan verwachten te ontvangen. Dit legitiem belang is ook aanwezig wanneer we uw gegevens moeten bijhouden in het kader van het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een eventuele rechtsvordering.

 

E. Met wie delen we uw persoonsgegevens?

 

Alleen indien dit nodig is voor de verwezenlijking van de onder punt D vermelde doelstellingen, voor de uitvoering van de tussen ons bestaande overeenkomst, het nakomen van een wettelijke verplichting (van PIDT of van een derde partij) of voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang, kan PIDT bepaalde van uw persoonsgegevens overmaken:

 

·       Aan huishoudhulpen voor onder andere afspraken inzake sollicitatiegesprekken en afspraken in het kader van opstart en uitvoering van hun taken.

 

·       Aan onze bedrijfsrevisoren, audit- en certificatiekantoren, voor onder meer audit van onze jaarrekeningen, het verkrijgen en behouden van bepaalde certificaten en audit van subsidie-dossiers (bv. van het Europees Sociaal Fonds).

 

·       Aan diverse overheidsinstanties in het kader van inspecties en onderzoeken, zoals onder meer federale en regionale inspectiediensten en erkenningsinstanties, sociale zekerheidsinstanties en fiscale autoriteiten.

 

·       Aan alle derden waar we daartoe worden verplicht bij wet, gerechtelijk bevel of vonnis.

 

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet, noch verhuren we ze of worden ze commercieel ter beschikking gesteld aan derden, behalve met uw voorafgaande toestemming. Uw persoonsgegevens kunnen in bepaalde gevallen worden doorgegeven buiten België en buiten de Europese Unie. Wij nemen daarbij de nodige contractuele en technische beveiligingsmaatregelen in acht om ervoor te zorgen dat alle doorgegeven persoonsgegevens op gepaste wijze worden beschermd tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

 

F. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de tijd nodig voor de uitvoering van de doelstellingen die beschreven werden onder punt D en voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen.

 

G. Beveiligingsmaatregelen

 

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Dit doen we aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Zo krijgen bv. alleen bevoegde personen toegang tot onze kantoren en systemen, en de toegang is beperkt tot systemen die zij om professionele redenen nodig hebben.

 

H. Wat zijn uw rechten?

 

Bij PIDT verwerken we uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van dit privacy statement. Als betrokken partij beschikt u over een aantal rechten die u op elk moment kan uitoefenen. De rechten die u kan uitoefenen zijn:

 

·       Recht van bezwaar: u kan zich verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit kan u enkel doen tegen een verwerking die gebeurt op basis van de gerechtvaardigde belangen van PIDT of van een derde (zie punt D). Bij de uitoefening van dit recht zult u in het formulier moeten aangeven tegen welke verwerking u precies bezwaar maakt en om welke specifieke redenen. Zo kunnen wij een correcte belangenafweging maken.

 

·       Recht van inzage: u kan uitsluitsel vragen over het al dan niet verwerken van uw persoonsge-gevens. Als dit het geval is, kan u volgende informatie opvragen; verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens die we van u bewaren, de categorieën van ontvangers ervan, de bewaartermijnen of de criteria om die te bepalen, uw overige rechten, andere bron-nen van herkomst van uw gegevens en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming. Bij het verstrekken van deze informatie moeten wij steeds rekening houden met de rechten en vrijheden van andere personen.

 

·       Recht op verbetering en aanvulling: u kan vragen om alle volgens u onjuiste of onvolledige (persoons)gegevens recht te zetten of aan te vullen. Bij de uitoefening van dit recht zal u in het formulier moeten aangeven welke gegevens u precies wil rechtzetten of aanvullen.

 

·       Recht op overdraagbaarheid: u heeft het recht om de persoonsgegevens die u zelf aan PIDT heeft bezorgd, door PIDT in elektronische voor te laten overdragen naar uzelf of naar een andere door u aangeduide verwerkingsverantwoordelijke (via zijn mailadres dat u opgeeft).

 

·       Recht op gegevenswissing: in bepaalde gevallen kunnen wij op uw vraag overgaan tot verwij-dering van uw persoonsgegevens.

 

·       Recht op beperking van de verwerking: u heeft recht om de verwerking van uw persoonsgege-vens te laten beperken wanneer (1) u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, (2) de verwerking van uw persoonsgegevens door PIDT onrechtmatig zou zijn, maar u toch uw recht om gegevenswissing niet wenst in te roepen, (3) wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de in punt D opgenomen doelen, maar u deze wel nodig heeft voor het instellen, het uitoefenen of het onderbouwen van een rechtsvordering, en (4) u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van bepaalde van uw persoonsgegevens.

 

I. Vragen, opmerkingen, klachten en datalekken

 

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door PIDT of over dit privacy statement, kan u contact opnemen met ons. Ook als u weet heeft van een datalek, of als u vermoeden heeft van een datalek, neemt u zo snel mogelijk contact op met ons.

 

 

Contact opnemen met ons kan via mail (info@pidt.be) of via telefoon (014/71.56.48). Verder is onze wachtdienst 24/7 bereikbaar, op het nummer 0484/971.633.